Besedy a semináře

V současné době lektoruji níže popsané akreditované přednášky a pracovní semináře (akreditace MPSV, MV, MŠMT), které jsou určeny pro odbornou veřejnost, pedagogy a zaměstnance v pomáhajících profesích. Dále pak semináře a besedy pro veřejnost. Všechna taková setkání mám rád, neboť mi dávají možnost poznat rozmanité lidské i profesní příběhy, postřehy z různých oblastí a náhled reality z jinak nedostupné perspektivy.

V případě zájmu o seminář či besedu mě prosím kontaktujte na:

ibsaro@ibsaro.cz

ψψψψvψψψψψψψψψψψψψψψψψψvψψψψψψψψψψψψψψ

AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE

ψψψψvψψψψψψψψψψψψψψψψψψvψψψψψψψψψψψψψψ

1) PORUCHY CHOVÁNÍ I.

(cca 6 hodin + diskuze / max. 25 posluchačů)

Představení vybraných příkladů problémového chování od narození do 10 let dítěte. Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi výchovně a případně terapeuticky pracovat.

2) PORUCHY CHOVÁNÍ II.

(cca 6 hodin + diskuze / max. 25 posluchačů)

Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie rozvinutých poruch chování, ale také forem náhlé patologie chování impulzivního, úzkostného, reaktivního a agresivního původu u jedinců od 10 do 18 let. Seminář navazuje na první část (Poruchy chování I.), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře a dále rozvíjí vývojovou trajektorii poruch chování v dětském věku a u mladistvých s propagací a přesahem v oblasti delikvence. Představuje institucionální řešení resocializační péče, základní terapeutické možnosti a možnou progresi patologie. Mezi klíčová témata patři široká skupina poruch chování, Intermitentní explozivní porucha a symtomy poruch osobnosti a charakteru.

3) PORUCHY OSOBNOSTI

(cca 6 hodin + diskuze / max. 25 posluchačů)

Představení vybraných příkladů vývojové trajektorie behaviorálně patologických jevů od raného dětství, která mnohdy příčinně vede k rozvoji poruch osobnosti, kriminální a funkční psychopatie, maligního narcismu a řady dalších poruch v oblasti struktury osobnosti, chování, emocí a charakteru. Poukáže na úskalí a efektivitu terapie a resocializace, na depistáž, diagnostický proces, resocializaci a terapii. Představí jednotlivé formy poruch osobnosti v příkladech.

4) AGRESIVNÍ JEDINEC I.

(cca 6 hodin + diskuze / max. 25 posluchačů)

Představení vybraných příkladů bio-psycho-sociální etiologie agrese, s profilem aktivního a reaktivního agresora, s explozivní vs. implozivní dynamikou zvládání vzteku, s kauzalitou a komorbiditou Intermitentní explozivní poruchy a s amokovým syndromem. Analýza rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinová dynamika vs. individuální přístup zejména ve vztahu k školnímu prostředí. Součástí semináře je i základní představení metod depistáže, analýza rizik a základní predikce dalšího vývoje.

5) AGRESIVNÍ JEDINEC II.

(cca 6 hodin + diskuze / max. 25 posluchačů)

Představení vybraných příkladů vývojových a náhlých subtypů agresivní polymorfní patologie chování a osobnosti, se specifickými přístupy k impulzivně agresivním jedincům. Seminář poukáže na jednotlivé profily agresivní osobnosti, spouštěcí mechanismy a výběr oběti. Dále na sociální dynamiku převážně agresivní skupiny (například ve výchovných ústavech s léčebně pedagogickým režimem) a neagresivní skupiny s individuálními či sdruženými agresory (například ve škole). Analýza rizik, slabých a silných stránek agresora, skupinová dynamika vs. individuální přístup zejména ve vztahu k ústavnímu zařízení. Seminář navazuje na první část (Agresivní jedinec I.), která je podmínkou pro absolvování tohoto semináře.

ψψψψvψψψψψψψψψψψψψψψψψψvψψψψψψψψψψψψψψ

BESEDY PRO VEŘEJNOST

ψψψψvψψψψψψψψψψψψψψψψψψvψψψψψψψψψψψψψψ

Téma č. 1.: “DĚTI NEKLIDNÉ, ZLOBIVÉ A ZLÉ” (o vývojové povaze a odlišnostech dětí, o moci a nemoci výchovy, o příčinách a následcích krizí a reakcí.